สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสัมนา Digital Marketing ของโครงการ Lanna green tourism network ต่อการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ของจังหวัดเชียงราย


กลุ่มเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายสุรพงค์ มณีวรรณ กรรมการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมนา Digital Marketing ของโครงการ Lanna green tourism network ต่อการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของเชียงรายผ่าน www.thailandtourismdirectory.go.th เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว lanna green tourism network เชื่อมโยงจับคู่เครือข่ายสีเขียวกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายร้านอาหารและโรงแรม one community one business(ocob)

กลุ่มเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายสุรพงค์ มณีวรรณ กรรมการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว lanna green tourism network เชื่อมโยงจับคู่เครือข่ายสีเขียวกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายร้านอาหารและโรงแรม one community one business(ocob) ที่ห้องประชุมโรงแรมคงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ทเชียงราย เมื่อวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๒

  ลงนามจับคู่การเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนงาน Green Tourism สร้างการทำงานเครือข่ายสีเขียวให้มีความเข็มแข็ง

ด้านไก่พื้นเมืองยังติดเรื่องตัวมาตรฐานต่างๆที่ผ่านการรับรองยากและตัวเกษตรกรรายย่อยเองยังไม่ปปรับเปลี่ยนแนวคิดการเลี้ยงการแปรรูปเท่าที่ควรวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

ส่งตัวแทนกลุ่มอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่

 เครือข่ายกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง มอบให้นายประสงค์ อุ่นติ๊บ  กรรมการกลุ่มเข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง"ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ี่โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ชึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพํฒนาการเกษตรี่๖ จังหวัดเชียงใหม่และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ประชุมร่างระเบียบข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจไก่นิลเวียงเชียงรุ้งและให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ xyz

วันนี้25กุมภาพันธ์2562 ทีมงานวิจัยประกอบด้วยนายสุพล ปานพาน นายไชยนิรันตร์ สุนันตะ๊ และนายสันติ พรพิพัฒศิริ ร่วมประชุมร่างระเบียบข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ ๔ ให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น และให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ xyz = โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย ณ กลุ่มผู้เลี้ยงตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกแกนนำมาร่วมประชุม 12 ราย
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


วันนี้ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายไก่พื้นเมืองแปลงใหญ่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชุมหารือวางแผนการผลิตการตลาด ครั้งที่ 3 ให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งมีการระดมทุนของกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีมากยิ่งขึ้นด้วย ที่บ้านของประธานกลุ่มนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานวิจัยไก่ประดู่หางดำฯ ดำเนินการประชุมระดมสมองการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ ๒ให้เป็นระบบครบวงจร มีแกนนำของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ร่วมระดมสมอง ๑๐ คน ผลการระดมสมองทำให้เกิดกลุ่มระดับอำเภอร่วมทุนสร้างกลุ่มไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง ขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีประชุมหารือกันทุกเดือนกันต่อไป
..................................................................................................................................................................

 ทีมงานวิจัยโครงการส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่หางดำฯจัดประชุมอบรมแกนนำของเครือข่ายวิสาหกิจเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมแรงทำการตลาด ไก่ประดู่หางดำให้เข้มแข็ง ครบวงจร แก้ไขปัหาการขายไก่ไม่ออกบางช่วงฤดูหรือการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ำบลปป่าซาง อำเภอเวีงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย