สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การพบกลุ่มเกษตกรผู้ร่วมวิจัยบ้านห้วยห้าง


 เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เดินทางเยี่ยมพบกลุ่มเกษตรกรร่วมวิจัยโครงการศึกษาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อชี้แจงสรุปผลการประเมินโครงการฯที่ผ่านมาของผู้ทรงคุณวุฒิให้เกษตรกรได้ทราบและดีใจกับผลงานของตนเองการดำเนินการโครงการปีต่อไป  ขณะเดียวกันก็นำเสนอแนวทางโครงการฯต่อเนื่องในปี๒๕๕๗ สอบถามความสมัครใจ ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกรแต่ละราย จำนวน ๑๐ ราย

 เกษตรกรส่วนใหญ่บ้านห้วยห้าง ตำบล ป่าซาง จำนวน ๗ รายและจากพื้นที่ตำบลดงมหาวัน จำนวน ๒ ราย
สรุปผลการประเมินโครงการฯที่ผ่านมาของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ระดับคะแนนดีมาก เนื้อหาครบถ้วน มีความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลดี
ควรปรับปรุงการนำเสนอยังไม่ชัดเจนอาจมีความคลาดเคลื่อน
การนำไปใช้ประโยชน์เป็นไปได้อย่างมาก ทั้งในการวิจัยพัฒนาและการพัฒนาโดยตรง
ข้อเสนอแนะให้เผยแพร่ผลงานให้ถึงผู้ใช้ควรทำทุกโอกาส และทุกกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม
 ก่อนการประชุม เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน มารับเอาไก่ประดู่หางดำไปเลี้ยงในโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐๐ ตัว

โครงการมีแนวทางการเลี้ยงไก่แบบปล่อยธรรมชาติ แต่ให้มีระบบป้องกันโรคที่ได้มาตรฐาน
ในช่วงตอนบ่ายพบเกตรกรจากพื้นที่ตำบลดงมหาวัน จำนวน ๒ ราย