สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมพิจารณาปรับปรุงการเขียนโครงการการศึกษาการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่แบบธรรมชาติที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย

หน้าห้องประชุม
  นายสุพล ปานพาน และนางพรพิมล ใจไหว จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้รับเชิญจากผู้ประสานโครงการฯให้เข้าร่วมประชุมกับนักวิจัยรายอื่นๆที่ร่วมทำวิจัยชุดโครงการการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เพื่อรับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยการแนะนำจาก. รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรของ และรองผู้อำนวยการด้านนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของ สกว. และรศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว
ผลิตภัณฑ์แนะนำของทีงงาน รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานโครงการ

เอกสารองค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยรอบแรกปี๒๕๕๖

ผอ.จรัล ใจลังกา มาลงทะเบียน


นางพรพิมล ใจไหว ลงทะเบียน

ทักทาย

ลงทะเบียน

ผู้ทรงคุณวุฒิชมผลิตภัณฑ์และเอกสารคู่มือ

รศงดร.ศิริพร กีรติการกุล กล่าวต้อนรับก่อนเข้าวาระเปิดการประชุม

รศ.ดร.จันทร์จรัล กล่าวเปิดการประชุม  และร่วมกับ รศ.ดร.จุฑารัตน์ พิจารณาแต่ละโครงการช่วงเช้า ๖ โครงการ บ่าย ๖ โครงการ

สบายๆไม่เครียด อาจารย์แนะนำได้ชัดเจน พร้อมนำไปแก้ไขให้ถูกต้องสมดุล

บรรยากาศช่วงเช้า