สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นำเสนอสรุปผลโครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯในที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

 นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ หัวหน้าโครงการวิจัยได้นำเสนอสรุปผลโครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯในที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอของจังหวัดเชียงรายรับทราบ และสามารถนำไปสงเสริมพัฒนาขยายผลในแต่ละอำเภอตามความเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป