สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

การประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์๒๕๕๘

 นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและทีมงานปฏิบัติงานการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมทำวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบธรรมชาติสำหรับเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืนประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เริ่มแรกด้วยบริหารบัญชีการจัดการส่งไก่ไปขึ้นห้างแมคโครตามที่อาจารย์ศิริพร กีรติการกุล หัวหน้าผู้ประสานโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประสานไว้ให้ คืนเงินให้เจ้าของไก่แต่ละรายที่จับมาขายจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ จากนั้นเริ่มการประชุมมีหัวข้อสำคัญการเตรียมยืมอาคารSMLทำโรงเชือดไก่  การเลี้ยงไก่ตามแนวธรรมชาติที่มีการป้องกันโรคที่ดี  เพราะจะมีการสุ่มตรวจจากผู้บริโภค หรือบางครั้งอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมด้วย  แจ้งการอบรมประเมินมาตรฐานการเลี้ยงของกลุ่ม  และสุดท้ายมอบตู้ฟักไข่ ขนาด ๓๖๐ ฟอง ให้กลุ่มและจับสลากสมาชิกที่จะยืมใช้ เสร็จการประชุมรับประทานต้มไก่ประดู่หางดำ
จัดการเงินค่าไก่

เสวนากันไประหว่างรอ


เสวนากันไประหว่างรอการแบ่งเงินเริ่มประชุมแลกเปลี่ยน

ไก่ของนายติ๊บ บั้งเงินมีกาแฟโอวัลติน ขนม เสริมกำลัง

มอบตู้ฟักไข่หลังที่สองให้กลุ่ม ผู้ที่จับสลากได้คือนายหมั้น ถาคำ

ระเบียบวาระการประชุม

อาหารกลางวันขั่วแห้มไก่ประดู่หางดำ อร่อยมากๆ

ส่งตู้ฟักไข่ให้นายหมั้น ถาคำ
ติดโลโก้ผู้สนับสนุน สกว.เก็บภาพการส่งมอบเรียบร้อย