สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มอบอาหารไก่อินทรีย์และติดตามการพัฒนาฟาร์มให้ดีสู่มาตรฐานไก่พื้นเมืองและเก็บข้อมูลวิจัย

ทำการมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอุดมการเลี้ยงไก่อินทรีย์

ประสานงานกับบริษัทที่ผลิตอาหารอินทรีย์ที่อำเภอเวียงชัย ผ่านท่านปสุสัตว์อำเภอเวียงชัย พี่หมอสุระ สุขใส เพื่อมาสำรองก่อนที่จะอบรมให้เกษตรกรผลิตใช้เองมอบอาหารไก่อินทรีย์

ถึงบ้านประธานกลุ่มช่วยกันขน


กิจกรรมติดตามการพัฒนฟาร์ม
ดูการปรับปรุงฟาร์ม


สมุนไพรที่ให้ทั้งไก่และเจ้าของ

ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง
ชั่งน้ำหนักไก่แ่ละช่วงอายุ
ไก่ของนางรำภา อินไชย ประธานกลุ่มชั่งไก่เพื่อหาประสิทธิภาพการเลี้ยงอาหารอินทรีย์ อาหารหมักยิสต์วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทำห่อนึ้งไก่ประดู่หางดำ


สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ร่วมแรงร่วมใจทดลองทำไก่ห่อนึ้งไว้จำหน่าย( ไม่ลองไม่รู้ครับ )อาทิตย์ก่อนเราทำการแปรรูปไก่เป็นมาเป็นไก่สดแช่แข็งนาม "นิลเวียงเชียงรุ้ง"มาวันนี้เรานัดหมายกันมาทำผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของชุมชนตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในนาม "ห่อนึ้งไก่ประดู่หางดำ" ดีใจที่ได้เห็นความสามัคคีของกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำของเวียงเชียงรุ้งครับเก็บตัวอย่างswabไก่ประดู่หางดำเพื่อตรวจโรคก่อนย้ายที่เลี้ยง

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนายหริพันธ์ มณีจันททร์สุข ปศุสัตว์ตำบล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างswabไก่ประดู่หางดำเพื่อตรวจโรคก่อนย้ายที่เลี้ยง ที่บ้านประธานกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง เมื่อเ้าวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙


ทีมวิจัยเยี่ยมพบกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงาม

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมพบกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงาม เพื่อติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรค การเลี้ยงไก่ การปรับปรุงเล้าโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน การจัดการอาหารอินทรีย์อาหารหมัก การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ การตรวประเมินแบบมีส่วนร่วม การวางแผนอบรมการทำอาหารทบทวนและการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งรับฟังปัญหาอุปสรรคจากเกษตรกร

นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ

นางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยนักวิจัย รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงฟาร์มของแต่ละราย

การแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมชมการแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อทำเป็นไก่สดแช่แข็งจำหน่ายในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีท่านพัฒนาชุมชนอำเภอท่านใหม่ เยี่ยมชมและชิมไก่ประดู่หางดำของกลุ่มด้วย มีหน่วยทหารชุดมวลชนสัมพันธ์มาร่วมสังเกตุการณืด้วย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง (ฝากผลงานผลิตภัณฑ์ไก่ฯเป็นสินค้าโอทอปประเภทอาหารของอำเภอด้วยนะครับ)

กนกพร เหล่าสาย พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เก็บตัวอย่างเลือดไก่เพื่อส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเชิลในไก่พื้นเมืองฟาร์มสาธิตบ้านห้วยห้าง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินงานเก็บตัวอย่างเลือดไก่เพื่อส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเชิลในไก่พื้นเมืองฟาร์มสาธิตบ้านห้วยห้าง ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ ตัวอย่าง ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนต่อไป