สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สัมภาษณ์ผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สัมภาษณ์นายสมควร นัยติ๊บ นายก อบต.ป่าซาง
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ออกเยี่ยมสอบถามความคิดเห็น สัมภาษณ์ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ ในพื้นที่บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เพื่อนำมาประกอบการวิจัยโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่ฯอย่างยั่งยืน
สัมภาษณ์นายกิติวุฒิ นัยติ๊บ สอบต.บ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง

สัมภาษณ์ นายปัญญา .......ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ บ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง

และสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในด้านปัญหาอุปสรรคต่างๆในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ