สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรรายย่อย และนำเกษตรกรอบรมการทำอาหารไก่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 
นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางเข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรรายย่อย และนำเกษตรกรอบรมการทำอาหารไก่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมือวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มารับฟังการรายงานและให้คำแนะนำ

อ.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานโครงการ

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกษตรกร
อ.นวลจันทร์ บรรยาย การผสมอาหารไก่พื้นเมืองและสมุนไพรสำหรับไก่พื้นเมือง