สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างได้รับการสนับสนุนตู้แช่เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่แช้แข็ง

นายติบ บั้งเงิน ประธานกลุ่มและนางอัมพร พลฤทธิ์ กรรมการกลุ่มฯเปนตัวแทนรับของ มีนายสุพล ปานพาน และนางสาวชวันภัสร์เสมียนตราตัวแทนนายอำเภอเป็นพยานการรับมอบด้วย
กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างได้ขอรับการสนับสนุนในโครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล ผ่านนายอำเภอปรากฎว่าได้รับการอนุมัติปรับปรุงโรงเชือดและบรรจุไก่ จัดชื้อตู้แช่เพื่อวางขายตามจุดสนใจ และไดรับเครื่องบรรจุถุงแบบสูญญากาศอีกหนึ่งเครือง กำลังได้รับมอบวันนี้ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประชุมเรือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่ฯกลุ่มใหม่ตำบลป่าซาง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่บ้านห้วยหมากเออียกหมู่ที่ ๘ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านนายแสวง โพธิยะ เป็นประธานการประชุม ได้แนะนำการเลี้ยงการจัดการ การป้องกันโรค การดำเนินการกองทุนวัคซีนไก่ ยาไก่ ตลอดจนการทำอาหารไก่ เพื่อสร้างกิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคิด ทำ อย่างสมำเสมอต่อเนื่อง อีกทั้งแนะนำการตลาดปฏิทินการเลี้ยงให้พอเหมาะกับความต้องการ ราคาจะได้ไม่ตก มีรายได้ตลอดปี


วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ติดตามไก่ประดู่หางดำที่ได้แจกไปแล้วอีกครั้ง

 เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพานได้เดินทางเยี่ยมไก่ประดู่หางดำที่ได้มอบให้เกษตรกร ไปเมื่อเริ่มโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ตอนนี้สมบบูรณ์แข็งแรง เกือบจะไข่แล้ว