สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์จากไไก่ประดู่หางดำ


 ทีมงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง นำไก่ย่างไก่แช่น้ำปลา ใส้อั่วไก่ มาย่างขายในงานประกวดโคเนื้อลล้านนาครั้งที่ ๑ ลานหลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งใจกันมากแม้จะมีอุปสรรคมากมาย...ขอบคุณที่สามัคคีพร้อมจะส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่จากชุมชนให้ไปไกลอย่างที่หวังตั้งใจ

เก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของกลุ่มบ้านสันไทรงาม

 นางสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยวิจัยโครงการส่งเสริมการตลาดฯออกเยี่ยมเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและให้คำแนะนำการจัดการการเลี้ยงที่เหมาะสมและปลอดโรคให้สมาชิกนำไปปฎิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐานการเลี้ยงที่ดี ตลอดจนรับทราบปัญหา่างๆของเกษตรกรสมาชิกร่วมวิจัยขับเคลื่อนกลุ่มทำตลาดให้เข้มแข็ง

 ทีมงานวิจัยจัดประชุมอบรมแกนนำของเครือข่ายวิสาหกิจเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมแรงทำการตลาด ไก่ประดู่หางดำให้เข้มแข็ง ครบวงจร แก้ไขปัหาการขายไก่ไม่ออกบางช่วงฤดูหรือการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ำบลปป่าซาง อำเภอเวีงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย