สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ติดตามการปรับปรุงโรงเชือดไก่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

 
 เมื่อเที่ยงวันวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายจันทร์ ร้กลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกปฎิบัติงานดูการปรับปรุงอาคาร เอส เม็ม แอว ของหมู่บ้านที่ปรับเป็นโรงเชือดไก่ว่ามีความก้าวหน้าไปขนาดไหน เดือนนี้จะได้ทดสองใช้งานได้หรือไม่