สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ออกพื้นที่เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่บ้านสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยห้าง

เมื่อวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกพื้นที่เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่บ้านสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยห้าง จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสุธรรม ธรรมศร และนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ ซึ่งมีปัญหามากในการเก็บข้อมูลเพราะการเลี้ยงของเกษตรกรทั้งสองท่านหลากหลาย ไม่ได้ชั่งน้ำหนักอาหารไว้เลย จะใช้การตักและประมาณเอาเท่านั้น ยากในการหาข้อสรุป ในการคำนวนต้นทุน  คาดว่าถ้าเก็บข้อมูลครบทั้ง ๗ รายที่เข้าร่วมวิจัยคงจะพอได้ข้อมูลที่พอใช้เป็นประโยชน์ได้
 นางพรพิมล สอบถามนายชัยเพชร


 ชั่งน้ำหนักไก่บ้านนางสุธรรม ธรรมศร
 


วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

ฝึกอบรมการทำอาหารหมักและสมุนไพรหมักสำหรับเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการอบรมสาธิตการทำอาหารหมัก การหมักน้ำสมุนไพร ไว้สำหรับใช้ในการเลี้ยงไก่ประดูหางดำให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรรายย่อย จำนวน ๗ รายที่บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่ม มีภาพการดำเนินการคลิกที่รูปครับ


วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ นางสมศรี จันทะรินทร์ กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง

 แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ  กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  ขอแนะนำนางสมศรี จันทะรินทร์  สมาชิกกลุ่มที่มีความขยัน และถนัดด้านการตลาดพอสมควร
 ท่านเกษตรอำเภอสายทัศน์ วงค์ปินตา มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ซึ่งหลังบ้านมีสระน้ำ มีผักบุ้งลอยอยู่เกือบเต็มกินได้ทั้งคนและไก่ มีวิตามินและโปรตีนสูง ปลูกต้นกล้วยไว้โดยรอบ

 พ่อแม่ไก่ปล่อยอิสระ
 หาอาหารกินเพิ่มเสริมในแปลงหญ้าในสวน

 นาายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและนายสายทัศน์ วงค์ปินตา  พูดคุยสอบถาม ตลอดจนแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์


นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สัมภาษณ์ เพื่อบันทึกถอดดองค์ความรู้นำไปเผยแพร่ต่อไป
มีเกษตรกรจากมูลนิธิศุภนิมิตรในพื้นที่สูงมาดูงานที่บ้านสมศรี
มีลูกค้าเป็นช่างตัดผมจากอำเภอแม่สายมาชื้อไก่ประดู่หางดำไปเลี้ยงทำพันธุ์เพราะโตเร็ว เนื้ออร่อย
ช่างตัดผมเล่าว่ามีเมียเป็นแม่ค้าในตลาดเวลาเอาไปขายแล้วบอกว่าเป็นไก่เมืองปลอดสารจะขายดีตั้งแต่ไข่ จนถึงไก่ตัวโตตัว ราคาดีด้วยจึงได้ลงทุนขับมอเตอร์ไชด์มาชื้อเองถึงบ้านสมศรี อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เลยทีเดียว
การผสมอาหารเอง ของกองทุนอาหารไก่ของกลุ่มฯเพื่อลดรายจ่าย