สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พบกลุ่มประจำเดือนพฤษภาคม๒๕๖๑นายสุพล ปานพาน หัวหน้าทีมวิจัย และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยที่บ้านดงชัยพร้อมมอบวิตามิน,และตาข่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ แจ้งกิจกรรมที่ผ่านมาและที่จะได้ดำเนินการตามแผนงานวิจัย ตลอดจนตอบปัญหา