สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ส่งเสริมการจำหน่ายไก่ประดู่หางดำของเครือข่าย

 ในช่วงเดือนพฤษภาคท ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงานปศสุัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำต่อเนื่องคือ มีการนำไก่ประดู่หางดำเข้าในวาระอาชีพของหมู่บ้านพัฒนาเศณษฐกิจพอเพียงของสำนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๓ หมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการว่าจะเลือกเลี้ยงสัตว์ชนิดไหน ปรากฏวา่าทั้งสามหมู่บ้านเมื่อได้ฟังการนำเสนอการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำก็ตอบรับจึงได้มีการรวบรวมไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ ในหมู่บ้านห้วยห้างที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อขายเข้าโครงการอาชีพของสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อเอาไปแจกให้กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านละ ๓๓ กิโลกรัม ได้แก่ บ้านดงชัย หมู่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซางและบ้านนาเจริญ หมู่ที่๙ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นอกจากนั้นยังเอาไก่ประดู่หางดำไปออกร้านโชว์ในงานสับประรดนางแล ลิ้นจี่ ของดีเมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๔ พค-๒ มิย.๕๖ ที่สวนดอกไม้งามริมน้ำกก เพื่อให้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ เป็นที่รู้จักมากขี้นในลักษณะ ไก่ดี โตไว ไข่ดก อกสวย

 จัดร้านนิทรรศการมีชีวิตในงานสับประรดนางแล ที่สวนดอกไม้งามริมน้ำกก จังหวัดเชียงราย

 มอบไก่ให้เกษตรกรจำนวน ๒๗ รายๆละ ๔ ตัว กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน