สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.ดร.ศิริพร ,อ.นงสพ.สุวิทย์,สพ.ญ.ปราณี มาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดูหางดำ

 เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ อาจารย์ ดร.ศิริพร กีรติการกุล อาจารย์ น.สพ.สุวิทย์ โชตินันท์ และสพ.ญ.ปราณี รอดเทียน ได้เดินทางมาที่กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและนำเสนอแนวคิดการวิจัยการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการผลิตเนื้อไก่ที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดนจะมีการต่อยอดโครงการที่กลุ่มเกษตรกรได้ร่วมดำเนินการวิจัย ให้มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงที่ปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์ม ถึงโรงฆ่า การขนส่งการวางแผงจำหน่ายที่ดีสะอาดปลอดภัยด้วย ตลอดจะมีการจัดทำร่างมาตรฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปล่อยอิสระตามธรรมชาติ( Free range) ในระยะต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่มาร่วมประชุมก็ยินดีร่วมมือที่จะเข้าร่วมวิจัยต่อไปวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

9472แม่ทา.wmv

ข่าวน่าสนใจตัดมาจาก หนังสือพิมพ์

เวทีสัมมนาวิชาการ “สานพลัง ตั้งรับ และปรับตัวกับภัยคุกคาม ระบบอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานทุกระดับตามยุทธศาสตร์ 3 ปีที่ผ่านมา และกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในปี 2557-2560 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายด้านอาหารและสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อ ความมั่นคงด้านอาหารจากภาคีความร่วมมือที่ทำงานด้านนโยบายประเทศ เพื่อเพิ่มเติมมุมมองที่กว้างขึ้นของนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนสามารถตั้งรับและปรับตัวอันจะนำไปสู่การรักษาฐานอาหารให้รุ่น ลูกหลานต่อไป

               รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร ได้แก่ โรคสัตว์และโรคพืชซึ่งส่งผลกระทบได้อย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมีพลังงาน น้ำ เศรษฐกิจ โครงสร้างประชากรซึ่งมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และการสูญเสียทางทรัพยากร ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรที่ขาดอาหารมากกว่า 1,000 พันล้านคน โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและบางประเทศที่ทรัพยากรไม่เอื้ออำนวยและยากจนทำให้ เกิดความอดอยาก รวมถึงปัญหาผลผลิตไม่ดี และขาดการลงทุนในภาคการเกษตรซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร และที่ดินจำนวนมาก

               ดังนั้น การดำเนินการเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและคุณค่าทางอาหารจึงจำเป็นต้องมีการ ลงทุนในภาคเกษตรของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งต้องพยายามสนับสนุนนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงระบบ ซึ่ง OECD และ FAO วางเป้าหมายว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาหารและพลังงานจะเข้าใกล้กันมากขึ้น ส่วนในระยะยาวมองว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนมีการใช้ดิน น้ำ ทรัพยากรชายฝั่ง ระบบนิเวศ พืชพันธุ์อย่างยั่งยืน อีกทั้งต้องมีการจัดการพืชผลทางการเกษตรที่ดีขึ้น ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น และเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยเพื่อจัดการโครงสร้างและส่งเสริมสนับสุนนการ ผลิตให้มากขึ้น ลดการสูญเสียโดยอาศัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและระบบการขนส่งที่จะต้อง อาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

               ในส่วนของ สกว. มีการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อความมั่นคงอาหาร การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งในส่วนของงานวิจัยมีทั้งด้านความมั่นคงอาหาร ด้านอาหารปลอดภัยซึ่งดำเนินการร่วมกับ อย. ในการวิเคราะห์ปัญหาเกษตรกรและปัจจัยหรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการผลิตอาหาร ปลอดภัยเพื่อออกแบบการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนโครงการฟุตพริ้นน้ำของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงานเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำอย่างปลอดภัย ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ การลดปริมารการใช้น้ำของพืช การพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความตึงเครียดด้านน้ำใน อนาคต ส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเอทานอ ล ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านฉลาก WF ของผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างความตระหนักด้านน้ำในภาคการบริโภค ส่วนแนวทางในอนาคตคือการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ คนและสังคมมีความเข้มแข็ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งดำเนินการเรื่อง GAP ให้เป็นมาตรฐานบังคับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง

คอกลุงชัยเพชรแออัดไปหน่อยไก่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิล โรคหลอดลมอักเสบ และโรคกัมโบโร่ ให้กับไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยห้าง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ช่วยๆกันไปตามประสา


ลุงชัยเพชร จับคู่ลุงติ๊บ ช่วยกันจับไก่ให่หมอจันทร์ฉีดวัคซีน

สภาพการเลี้ยงของป้าทับที่มีบริเวณสวนผักให้ไก่กินเขียวๆด้านหลัง

ป้าอัมพร และป้าทับ จับคู้ลงมือจับไก่ช่วยกันทำให้เสร็จงานเร็วไม่เหนือแรง

สภาพการเลี้ยงปล่อยสวนหลังบ้าน มีพ่อไก่จับรั้วทางเข้าคุมฝูง