สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

สร้างจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ

นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศอ.ขุนตาลและนายสุพล ปานพาน ปศอ.เวียงเชียรุ้ง ร่วมกันสร้างจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ของเครือข่ายแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองให้เป็นการประชาสัมพันธ์และขยายการตลาดให้กว้างยิ่งขึ้นช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ชึ่งในเมืองเชียงรายมีจุดจำหน่าย3จุดที่ร้านฟาร์มคุณหมอหน้าตลาดป่าก่อ ร้านราชโยธาสัตวแพทย์ และบ้านพักสัตวแพทย์สันโค้งน้อยวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

กรรมการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนา สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา


 เมื่อวันที่ 17-19  ธันวาคม 2561 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ มอบหมายให้นายสุรพงค์  มณีวรรณ  และนายเจียม ทาวัน กรรมการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนา สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา ที่จัดโดยการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการหาเกษตรกรเชื่อมโยงกับตลาดรับซื้อ ซึ่งจะมีผู้ซื้อมารองรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เช่น s&p ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล บูรณาการทุกส่วน ซึ่งเชียงรายเป็นต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว ที่มีคณะมาท่องเที่ยวศึกษาดูงาน จนสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ทั้งโรงแรมร้านอาหาร ต้องใช้พลังบวกขับเคลื่อนร่วมกัน
วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์จากไไก่ประดู่หางดำ


 ทีมงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง นำไก่ย่างไก่แช่น้ำปลา ใส้อั่วไก่ มาย่างขายในงานประกวดโคเนื้อลล้านนาครั้งที่ ๑ ลานหลังโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งใจกันมากแม้จะมีอุปสรรคมากมาย...ขอบคุณที่สามัคคีพร้อมจะส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่จากชุมชนให้ไปไกลอย่างที่หวังตั้งใจ

เก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของกลุ่มบ้านสันไทรงาม

 นางสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยวิจัยโครงการส่งเสริมการตลาดฯออกเยี่ยมเก็บข้อมูลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและให้คำแนะนำการจัดการการเลี้ยงที่เหมาะสมและปลอดโรคให้สมาชิกนำไปปฎิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐานการเลี้ยงที่ดี ตลอดจนรับทราบปัญหา่างๆของเกษตรกรสมาชิกร่วมวิจัยประชุมขับเคลื่อนกลุ่มเข้มแข็งไก่พื้นเมืองประดู่หางดำทำตลาดให้เข้มแข็ง ครั้งที่๑

 ทีมงานวิจัยจัดประชุมอบรมแกนนำของเครือข่ายวิสาหกิจเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมแรงทำการตลาด ไก่ประดู่หางดำให้เข้มแข็ง ครบวงจร แก้ไขปัหาการขายไก่ไม่ออกบางช่วงฤดูหรือการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ำบลปป่าซาง อำเภอเวีงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย