สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและเกษตรกรรายย่อย ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นอาชีพเสริม ได้อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านห้วยห้าง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย The Participation of Local and Smallholders to Praduhangdum Chiang Mai raising sustainable: A study exclusively of Huay Hang village Wiangchiangrung district Chiang Rai province

 ในปีการผลิต 2556 ของโครงการการศึกษาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพที่ยั่งยืน พบว่า พื้นฐานและวิถีชีวิตของเกษตรกรเป็นคนเรียบง่าย ประกอบอาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ มีอาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร ส่วนใหญ่ไม่กล้าคิดกล้าแสดงออก เชื่อและเคารพในตัวผู้นำชุมชน ในด้านมุมมองของผู้นำชุมชนต่ออาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นไปในทิศทางบวก เนื่องจากเห็นว่าไก่พื้นเมือง เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขายดีในตลาดชุมชน 
บทบาทของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ในการมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมนั้นมีการบรรจุการส่งเสริมให้เป็นอาชีพเกษตรกรไว้ในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2558-2560 แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สำหรับเกษตรกรมีส่วนร่วมจัดอยู่ในระดับสาม คือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองภายใต้เงื่อนไขของโครงการ ส่วนประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับโดยตรงคือ มีรายได้และความรู้ที่ต้องการเพิ่มขึ้น ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ได้แก่ เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชน มีแบบอย่างการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สำหรับปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรพบคือ วัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพงขึ้น ราคาไก่ไม่แน่นอนผันผวนตามฤดูกาล ปัญหาที่ผู้ส่งเสริมและผู้นำชุมชนเห็นตรงกันคือ ความไม่ตั้งใจจริงของเกษตรกร ขาดความกล้าคิดกล้าแสดงออก และยังขาดการต่อยอดทางความคิดที่จะสานต่ออาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ด้วยตนเองหรือกลุ่ม เมื่อการส่งเสริมโดยเจ้าหน้าที่หรือชุมชนสิ้นสุดลง

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ปฏิบัติงานทำวัคซีนไก่ สำรวจข้อมูล ติดเครื่องหมายไก่ที่เข้าร่วมงานวิจัย


นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานทำวัคซีนไก่ เก็บสำรวจข้อมูล ติดเครื่องหมายไก่ที่เข้าร่วมงานวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๐-๒ๆ กันยายน ๒๕๕๗  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมวิจัยจำนวน  ๑๐  คน


วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ไปขายไก่ในงานคืนความสุขให้ประชาชน

 ไปเตรียมไก่ประดู่หางดำตั้งแต่วันศูกร์ ตั้งแต่เช้าเอาไปเชือดที่โรงฆ่ามาตรฐานที่อำเภอเวียงชัย นำกลับมาบรรจุแช่แข็ง วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๗ นำไปขายในงานคืนความสุขให้ประชาชนของชุมนุมสหกรณ์เชียงราย สงสัยราคาไก่เราจะแพงไม่คืนความสุขเลยมีคนชื้อแค่ครึ่งตัว  งานนี้มีแต่ของถูกของฟรี  เหนื่อยกันแทบแย่ แต่ผลงานไม่เข้าเป้าครับ ต้องลองไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่รู้จะเอาไก่ไประบายที่ไหนไม่ถนัดการตลาด  นี่แหละปัญหาที่ชาวบ้านเกษตรกรต้องการข้อมูลองค์ความรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกับการทำสินค้าเพิ่มมูลค่าในตลาด มันยากนี่เองจึงมีชาวบ้านทำน้อยประสบความสำเร็จไม่กี่คน เป็นหน้าที่นักวิจัยอีกแล้ว ศึกษามาแก้ปัญหาชาวบ้านด้วยครับ  ตอนนี้ไก่ที่ชำแระแช่แข็งยังพอมีขายติต่อได้นะครับ ไม่แพงราคาช่วงประชาสัมพันธ์ครับ โทร 08-0130-8420 หรือ 08-9838-1597
ตอนที่บรรจุถุง

ในวันงานคืนความสุข
เหงาจัง แม้แต่ยุงก็ไม่มีให้ตบ

ประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเปิดงาน
ครึ่งตัวที่ได้ขาย ขอบคุณคุณป้าจริงๆครับ
ท่านรองผู้ว่าฯถามน้องปศุสัตว์ตำบลคนขายว่า ขายถูกกว่าตลาดเท่าไหร่?
น้องๆตอบยังไงผมไม่ร้นะดูท่ายังงงๆ
ลุุงหาว่าเป็นไก่ชนขอชื้อลูกไปลองเลี้ยง


วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

เตรียมไก่ประดู่หางดำไปงานคืนความสุขให้ประชาชนที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย


 หลังจากที่ได้ประชุมกลุ่มไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันนี้วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทีมงานจากจังหวัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี่การปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำก็จับไก่นำไก่ไปเชือดที่โรงฆ่ามาตรฐานของอำเภอเวียงชัยแล้วนำกลับมาแพ็คใส่ถุงแช่แข็งเตรียมขายวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อไป ใครสนใจจะชื้อไปลองทำอาหารเชิญนะครับ

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มผลิตไก่ประดู่หางดำ บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเตรียมงานส่วนของปศุสัตว์ในโครงการคืนความสุขให้ประชาชนของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

วันนี้ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงราย เดินทางไปประชุมกลุ่มผลิตไก่ประดู่หางดำ บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเตรียมงานส่วนของปศุสัตว์เอาไก่ประดู่หางดำไปโชว์ไปขาย ในโครงการคืนความสุขให้ประชาชนของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย วันที่ ๘--๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ว่างจากการประชุมเดินเยี่ยมชมตู้ฟักไข่ของกลุ่มที่บ้านลุงติ๊บ บั้งเงิน ตอนนี้ฟักออกลูกไก่มามากพอสมควรเป็นที่พอใจของลุงติ๊บ ถ่ายรูปมาให้ดูกันสบายตา น่ารักดี ครับ
ปิดประชุมรับเมนูไก่ประดู่หางดำคั่วแห้มอร่อย  ขนาดป้าทับเอาแม่แก่คัดทิ้งมาคั่วเนื่อยังนุ่มอร่อยสุดๆ