สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอบรมการแปรรูปไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

 กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ จากเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมการตัดแต่งไก่และทำผลิตภันฑ์จากไก่ที่บ้านยุพินฟาร์ม บ้านสักชัยทอง ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อ11/4/2560 โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ มาใหห้ความรู้และสาธิตการแปรรูปผผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองรศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล จาก ม.แม่โจ้ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรวิจัยในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอดอยหลวง

 เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล นำทีมงานออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรวิจัยในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอดอยหลวง โดยนัดพบกันที่ หอประชุมบ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ท่านอาจารย์ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงและตั้งคำถามกับกลุ่มเกษตรกรว่าหากว่าเจ้าหหน้าที่วิจััยได้ถอยออกมาอยู่เป็นพี่เลี้ยงข้างๆ เกษตรกรทั้งกลุ่มจะทำอย่างไร เพราะตามเป้าหมายโครงการวิจัยเราต้องการความยั่งยืน ให้เกษตรกรพึ่งตนเองให้ได้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำได้อย่างต่อเนืองตลอด ครบวงจร ของการผลิตต้นนำ้ กลางน้ำ ปลายน้ำ การตลาดที่ไปได้ดี สม่ำเสมอเป็นที่พึงพอใจตลอดเวลา ไม่หยุดหายไปกับงานวิจัย
 นอกจากนั้นอาจารย์ยังออกเดินเยี่ยมฟาร์มขของเกษตรกรคนเก่งที่ จัดการการเลี้ยงได้ดีมีภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาที่ไก่ประดูไม่ฟักไข่ ไข่ซ้อนรังกัน  เช่น การใช้แม่ไก่พื้นเมืองมาฟักแทนไก่ประดู่ที่ฟักไม่เก่ง  จัดหารังไ่ไว้มากกว่าจำนวนแม่ไก่ เอาตระใคร้หอมมาทำรังไข่ป้องกันยุงแมลงรบกวน  จับแม่ไก่อบน้ำเพื่อให้ลืมลูกกลับมาไข่รอบใหม่ เป็นต้น

เสร็จจากการดูฟาร์มอาจารย์ศิริพร ไปดูโรงฆ่าสัตว์ปีกที่กลุ่มห้วยห้างได้ยื่นของใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการโรงฆ่าให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร..ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิยาลัยแม่โจ้และทีมงานเป็นอย่างสูง ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจ ให้คำชม ทำให้คำแนะนำดีๆแก่กลุ่มเกษตตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง ผมและน้องพรพิมล หมอตึ้งไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ) น้อมรับและจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรชาวประดู่หางดำมีความสำเร็จและภูมิใจในอาชีพต่อไปครับ

 อาหารกลางวันที่ ตั้งใจนำเสนอกลุ่มแม่บ้านคือยำไก่เมืองประดู่หางดำ และน้ำพริกปลาจี่