สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างโทร๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓,๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒,๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การอบรมมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อย

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำโดย สพ.ญ.ธีรัตน์ธาวัลย์ โตบรรลือภพ ได้บรรยายมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๓๑ ราย ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง(บ้านห้วยห้าง)  เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารโปรตีนที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดการค้่าเสรีประชาคมอาเชี่ยน เสร็จจากการประชุมมอบมุ้งตาข่ายให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปเสริมการปรับปรุงฟาร์มต่อไป

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เตรียมบรรจุไก่ประดู่หางดำ(นิลเวียงเชียงรุ้ง)

 นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกร่วมดำเนินการบรรจุไก่แช่แข็งของกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง  เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำส่งตลาดต่อไป วันนี้มีท่านพัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้งและคณะมาเยี่ยมชมด้วย  แนะนำว่าถ้าเอาจริงก็น่าสนับสนุนให้ดีเป็นสินค้าโอท็อปต่อไปได้  ซึงทางกลุ่มเก่งเฉพาะการเลี้ยงไก่ประดู่แต่ว่าเรื่องการเชือด การบรรจุ ยังต้องการผู้ที่ถนัดด้านนี้มาดำเนินการ  กลุ่มเลี้ยงไก่ส่วนมากจะมีอายุก็เลยให้เป็นอุปสรรคบ้าง

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมฟาร์มรายย่อยต่อวันที่สองและติดตามสถานที่ทำโรงบรรจุไก่แช่แข็งของกลุ่ม

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวือำเภอเวียงเขียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และทีมงานเดินทางเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง นำไก่แช่แข็งเตรียมไปฝากขายตลาดอาหารปลอดภัยในที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  และติดตามอาคารที่จะขอใช้ของหมู่บ้านทำโรงเรือนบรรจุไก่ จากนั้นออกเยี่ยมสมาชิกกลุ่มไก่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ รายคือ

  1. นายติ๊บ บั้งเงิน บ้านห้วยห้าง เริ่มมีการทำแปลงสมุนไพรไว้สองจุดในบริเวณเลี้ยงไก่
  2. นางบาง ถาคำ บ้านประชาร่วมใจ มีบริเวณเลี้ยงที่แยกจากบ้านเป็นสวนเงาะและพืชผักต่างๆที่ปลูกแวมกันในสวน
  3. และนางจันทร์เป็ง  อินจันทร์  บ้านห้วยห้าง ที่มีการเลี้ยงที่ดี ตัดหญ้าในสวนผักมาให้ไก่อย่างสม่ำเสมอทุกวัน


นางอัมพร พลฤทธิ์  เจ้าของไก่ประดู่หางดำที่เป็นรายย่อยที่มีจำนวนมากกว่าคนอื่นๆ 

 นายติ๊บ บั้งเงิน บ้านห้วยห้าง เริ่มมีการทำแปลงสมุนไพรไว้สองจุดในบริเวณเลี้ยงไก่ สมุนไพรตากแห้ง
 อาคารเอนกประสงค์ของบ้านห้วยห้างที่กลุ่มขอใช้ประโยชน์ทำโรงบรรจุไก่แช่แข็ง

 นางบาง ถาคำ บ้านประชาร่วมใจ มีบริเวณเลี้ยงที่แยกจากบ้านเป็นสวนเงาะและพืชผักต่างๆที่ปลูกแวมกันในสวน

 เล้าไก่ประดู่หางดำในสวนเงาะ
นางจันทร์เป็ง  อินจันทร์  บ้านห้วยห้าง ที่มีการเลี้ยงที่ดี ตัดหญ้าในสวนผักมาให้ไก่อย่างสม่ำเสมอทุกวัน

 ในโรงเรือนของนางจันทร์เป็ง

 แอ๊คชั่นทีมงานกับนางจันทร์เป็ง อินจันทร์